Život škôlkarika :D

Koncoročný výlet

17.05.2018 19:12

Milí rodičia,

V utorok 22.5.2018 sa uskutoční koncoročný výlet do Žiliny.

Prosíme Vás, aby ste deti priviedli do MŠ do 07:00 hod.

Výletu sa zúčastnia všetci pedagogický zamestnanci, preto ak nestihnete priviesť svoje dieťa včas, nebude ho mať kto prevziať. Máme objednaný autobus, ktorým odchádzame 7:30 hod. z pred budovy MŠ. Prosíme rodičov detí, ktorým býva v autobuse nevoľno, aby im do ruksačiku pribalili náhradné oblečenie a sáčok. Povinná výbava výletníka: pršiplášť, pevná obuv, šiltovka/klobúčik/čiapka, vodu, niečo sladké pod zub (nie čokoládové, aby sme neboli celý čokoládový).

Prosíme, aby boli všetky ruksaky podpísané.

 

—————

Plavecký kurz

15.05.2018 21:39

Milí rodičia,

čaká nás plavecký výcvik, ktorý sa uskutoční v termíne od 4.6. do 8.6.2018. Plavecký výcvik bude prebiehať v Základnej škole Hurbanova v čase od 9:00 - 11:00. Cena kurzu je 52€, autobus hradí obec. Dieťa potrebuje prezúvky (kroksy), plavky, osušku a župan, kúpaciu čiapku, tenkú čiapku. Pitný režim bude zaobstaraný materskou školou (teplý čaj). Deti budú doprevádzať vždy 2 učiteľky. 

—————

Zápis do materskej školy

12.03.2018 19:47

Anna Kalnická, riaditeľka školy, po dohode so zriaďovateľom- Obec Príbovce a v súlade s legislatívou (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z.) vyhlasuje zápis detí do materskej školy, Príbovce 171 pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 30.04.2018- 31.05.2018 v čase od 9,00 do 15,00 hod.

Miesto odovzdávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:

- Materská škola, Príbovce 171

-osobne p. riaditeľke materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. na základe:

-písomnej žiadosti zákonného zástupcu

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. (ďalej len "vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z.").

Podmienky prijímania

- počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy

- spravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ostatné podmienky

-prednostné prijímanie detí súrodencov už navštevujúcich MŠ a dieťa dovŕši v danom kalendárnom roku 3 roky

- deti, ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka

- deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života a do určeného termínu (31.mája príslušného kalendárneho roka) podajú písomnú žiadosť do MŠ

- deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca

- deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením do MŠ nepríjimame

- deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté iba vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Kritéria pre prijatie/neprijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie boli:

navrhnuté riaditeľkou MŠ dňa 7.3.2018

prerokované s pedagogickou radou MŠ dňa 7.3.2018

prerokované so zriaďovateľom dňa 7.3.2018

Prijatie dieťaťa

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rodičom bude doručené do 30. júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonny zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 15.mája 2018.

Prerokované s pedagogickou radou MŠ dňa: 7.3.2018

Prerokované so zriadovateľom dňa: 7.3.2018

Zverejnené na:

-budove materskej školy

-úradnej tabuli zriaďovateľa

-webovom sídle zriaďovateľa (www.obecpribovce.sk)

5982_prijimanie_do_ms.pdf (517339)

 

—————

Fotoaparát, náš dobrý kamarát :)

24.11.2017 19:33

Keď sme si v škôlke krásne zvykli, podarí sa nám už pri činnostiach zapojiť aj fotoaparát. V priebehu budúceho týždňa naplníme fotogalériu doteraz zachytenými momentmi :)

—————AKCIE MŠ

Beseda "S Martinom na ceste"

15.05.2018 21:28
13.6.2018 o 9:30 nás navštívy člen policajného zboru, ktorý si pre nás pripravý besedu "S Martinom na ceste"

—————

Koncoročný výlet

15.05.2018 21:22
22.5.2018 sa uskutoční koncoročný výlet do Žiliny do divadla na bábkové predstavejnie. Po ceste sa zastavíme pri hrade Strečno. Z materskej školy vyrazíme o 7:30, preto je potrebné aby deti boli v MŠ najneskôr 7:10. Výlet je je hradený zo ZRPŠ a autobus hradí obec. Tešíme sa na nové zážitky.

—————

Interaktívne divadlo

19.03.2018 12:19
V stredu 6.júna 2018 o 8,30 hod. sa tešíme na interaktívne divadlo s názvom "Pozor na autíčko". Cena divadielka je 1€ za dieťa.

—————

Deň bábkarstva

01.03.2018 15:14
28.3.2018 v materskej škole nás navštívi pani Gemerská, ktorá nám zahrá bábkove divadlo O kozliatkach

—————

Deň planetária

01.03.2018 15:10
20.3.2018 deti Sovičkovej triedy navštívia hvezdáreň v Martine

—————

Divadielko-preložené na 14.3.2018

21.02.2018 18:43
27.2.2018 sa naša materská škola premení na snehové kráľovstvo, pretože nás navštívy divadlo s rozprávkou Snehová kráľovná. Prosíme uhradiť poplatok za divadlo 1€. Ďakujeme

—————


Riaditeľka MŠ

Kontakt

12.03.2018 20:39
V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ Annu Kalnickú na emailovej adrese annakalnická11@gmail.com

—————


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226


Krúžky

Anglický krúžok

12.03.2017 20:35
Anglický krúžok je každý štvrtok od 14:15 do 15:15 pod vedením lektorky Kataríny Stuchlej. Krúžok je platený, 7€ za mesiac je potrebné uhradiť na číslo účtu, ktoré Vám bolo poskytnuté. Krúžok trvá pol hodinu, od 14:15 do 14:45 majú anglický krúžok mladšie deti Lienky a od 14:45 do 15:15 staršie deti Sovičky. Krúžok prebieha v triede Sovičiek na poschodí.

—————


NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Ďakujeme

Ďakujeme

21.02.2018 19:09
Ďakujeme za finančný dar rodine Duška Lamoša.

—————

Dekorácie

24.11.2017 18:43
Ďakujeme mamine Adelky Adamovej za krásne vianočné a zimné dekorácie, ktoré nám pomôžu pri príprave vianočného predstavenia.

—————

Tešíme sa z hračiek :)

06.10.2017 21:00
Ďakujeme pani Skučkovej, ktorá nám venovala do materskej školy puzzle a rôzne drevené hračky. Ďakujeme maminke Adelky Adamovej za kocky a hojdacieho koníka, maminke Tamarky a Terezky Brzákovej za rôzne hračky. Každá "hračka" má svoj význam a pomáha diaťaťu zdokonaľovať pozornosť, jemnú motoriku pri...

—————

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
81%
21

Občas (raz za dva mesiace)
15%
4

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
4%
1

Celkový počet hlasov: 26


Vaša pomoc pre naše OZ

web stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, o webovú stránku sa stará pani učiteľka Tamara Džurmanová. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť informujte ju na e-mailovej adrese: dzurmanovat@gmail.com . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————