Sovičky (2023/2024)

Triedne učiteľky:

p.uč. Mgr. Petra Poništová

p.riaditeľka Tamara Džurmanová 

Sovičková trieda sa nachádza na hornom poschodí materskej školy. Triedu navštevujú deti vo veku 5 - 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Pani učiteľky dbajú na prípravu deti do 1. ročníka ZŠ, pričom rešpektujú osobnosť každého dieťaťa. Pracujú podľa ŠVP, spolupracujú s pedagogicko-psychologickým centrom a s rodičmi. 

Mená detí sú k nahliadnutiu na nástenke vo vstupnej chodbe MŠ.