Lienky (2023/2024)

Triedne učiteľky:

p.uč. Michaela Žitniaková

p.uč. Janka Knietľová 

Trieda Lienok sa nachádza na prízemí materskej školy. Triedu navštevujú deti od 2,5 roka do 4 rokov. Pani učiteľky pri plnení výkonových štandardov dbajú na posilnenie sebaoblužných činností aby bolo dieťa samostatné a dokázalo rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti potrebné na vstup do 2. triedy.