Priebeh škôlkarskeho dňa

  6:00 - 8:00  V skorých ranných hodinách sa schádzame, pri hrách a hrových činnostiach čakáme na všetkých kamarátov. Do 7:00 sa všetky deti schádzajú v triede Lienok a o 7:00 sa rozdeľujú do tried.
  8:10 - 8:35  Desiata
  8:35 - 9:45  Doobedná cielená vzdelávacia aktivita- rôznymi aktivitami a hrami plníme ciele výchovno-vzdelávacieho programu, získavame nové poznatky
 10:00 - 11:10  Pobyt von - počas vychádzky si upevňujeme poznatky a na školskom dvore zdokonaľujeme pohybové schopnosti      
 11:10 - 11:35  Obed
 12:00 - 13:40  Poobedný oddych
 14:10 - 14:25  Olovrant
14:25 - 16:00     Poobedná cielená vzdelávacia aktivita - upevňovaním poznatkov rôznymi hrami a aktivitami si krátime čakanie na maminky a ockov.
Počas celého dňa dodržiavame pitný režim.

Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226