Priebeh škôlkárskeho dňa

6:00 - 8:45  otvorenie MŠ, spoločné schádzanie detí v dolnej triede, ranný filter, hry a hrové činnosti, komunikačný kruh,, zdravotné cvičenie, vzdelávacie aktivity
8:45 - 9:15  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie - desiata)
9:15 - 11:30  vzdelávacie aktivity (zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, matematickej, výtvarnej, dramatickej, pracovnej, grafomotorickej, prosociálnej oblasti), pobyt vonku
11:30 - 12:00  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie - obed)        
 12:00 - 14:00  odpočinok
 14:00 - 14:30  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie - olovrant)
14:30 - 16:00   vzdelávacie aktivity (individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované), pobyt vonku (podľa aktuálnych podmienok), hry a hrové činnosti, krúžková činnosť                                                                                           
 16:00  koniec prevádzky MŠ
 
Počas celého dňa dodržiavame pitný režim.