Bankové účty

ÚHRADA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V PRÍBOVCIACH

Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Príbovciach sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Mesačný príspevok na jedno dieťa je 15 €. Úhrada sa vykonáva bezhotovostným prevodom na účet číslo: 19320362/0200,  variabilný symbol - rodné číslo dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza,  konšatntný symbol - 0308, špecifický symbol - kalendárny mesiac, za ktorý sa príspevok uhrádza, do správy pre prijímateľa je možné uviesť meno dieťata, za ktoré sa príspevok uhrádza.

 

ÚHRADA STRAVNÉHO ZA DIEŤA S POBYTOM  V MATERSKEJ ŠKOLE V PRÍBOVCIACH

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí v Materskej škole Príbovce sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Školská jedáleň oznámi celkovú výšku príspevku na kalendárny mesiac vopred spravidla do 5. dňa v kalendárnom mesiaci na vývesnej tabuli v materskej škole. Príspok sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet číslo 1661523153/0200, variabilný symbol - rodné číslo dieťaťa, za ktoré  sa príspevok uhrádza, konšatntný symbol - 0308, špecifický symbol - kalendárny mesiac, za ktorý sa príspevok uhrádza. Do správy pre prijímateľa uje možné uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa príspevok uhrádza.