Darovacia zmluva

uzavretá v zmysle §628 a nasl. OZ medzi

 

Darca: meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................................

            Dátum narodenia/IČO: .........................................................................................

            Adresa bydliska/Sídlo: ..........................................................................................

a

 

Odarovany:    názov: Občianske združenie rodičov v Materskej škole Príbovce

                        Sídlo: Príbovce 171, 038 42  Príbovce

                        IČO: 42225311

                        V zastúpeni: Andreou Gomolovou – predsedkyňou OZ

a to nasledovne

 

I.                    Darca týmto ako výlučný vlastník daruje obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva dar opísaný v článku II. tejto zmluvy. Obdarovaný vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma a bude ho výlučne využívať pre potreby Občianskeho združenia rodičov v Materskej škole Príbovce v súlade s činnosťami určenými v stanovách OZ.

 

II.                  Predmetom darovania je:.........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III.                Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú právnym poriadkom SR. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zároveň prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a jej obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá zo  zúčastnených strán obdrží jedno vyhotovenie.

 

V Príbovciach ......................................

Darca:                                                                                   Obdarovaný: