Zápis do materskej školy

12.03.2018 19:47

Anna Kalnická, riaditeľka školy, po dohode so zriaďovateľom- Obec Príbovce a v súlade s legislatívou (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z.) vyhlasuje zápis detí do materskej školy, Príbovce 171 pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 30.04.2018- 31.05.2018 v čase od 9,00 do 15,00 hod.

Miesto odovzdávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy:

- Materská škola, Príbovce 171

-osobne p. riaditeľke materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. na základe:

-písomnej žiadosti zákonného zástupcu

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. (ďalej len "vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z.").

Podmienky prijímania

- počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy

- spravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov

- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ostatné podmienky

-prednostné prijímanie detí súrodencov už navštevujúcich MŠ a dieťa dovŕši v danom kalendárnom roku 3 roky

- deti, ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka

- deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života a do určeného termínu (31.mája príslušného kalendárneho roka) podajú písomnú žiadosť do MŠ

- deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca

- deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením do MŠ nepríjimame

- deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté iba vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Kritéria pre prijatie/neprijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie boli:

navrhnuté riaditeľkou MŠ dňa 7.3.2018

prerokované s pedagogickou radou MŠ dňa 7.3.2018

prerokované so zriaďovateľom dňa 7.3.2018

Prijatie dieťaťa

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rodičom bude doručené do 30. júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonny zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 15.mája 2018.

Prerokované s pedagogickou radou MŠ dňa: 7.3.2018

Prerokované so zriadovateľom dňa: 7.3.2018

Zverejnené na:

-budove materskej školy

-úradnej tabuli zriaďovateľa

-webovom sídle zriaďovateľa (www.obecpribovce.sk)

5982_prijimanie_do_ms.pdf (517339)

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226