Zápisnica z 21.11.2013

 

Dňa 21.11.2013 o 16,00 hodine sa uskutočnilo zasadnutie OZ rodičov pri MŠ Príbovce Za prítomnosti pani Bízikovej, Fľakovej a MUDr. Gomolovej. Do debaty bola prizvaná aj riaditeľka MŠ Mgr. Poništová.

Program zasadnutia:

1) Návrh zmeny stanov

2) Organizácia Vianočnej besiedky

3) Využitie finančného daru

4) Internetová stránka

5) Diskusia

 

1)    Návrh zmeny stanov tento návrh bol podaný z dôvodu získania finančných prostiredkov. Zmena bola navrhnutá v  článku 3 kde by sa zmenilo členstvo v OZ. Členonm OZ sa stáva fyzická osoba, ktoré je, resp. boli rodičmi alebo zákonnými zástupcami detí navštevujúsich MŠ spolu zo zamestnancami a priateľmi MŠ, ktorí súhlasia so stanovami a cieľmi OZ po zaplatení členského príspevku. Výška členského príspevku sa určí vždy na prvom valnom zhromaždení OZ, ktoré sa koná v septembri a platí vždy po celý školský rok. Členský príspevok musí byť uhradený najneskôr do 31.10. Ďalej by sa v článku 9 zmenilo zostavenie majetku  OZ, kde by bolo doplnené, že majetkom OZ sa stáva aj členský poplatok, ktorý bude použitý na dosiahnutie cieľov OZ.

2) Organizácia Vianočnej besiedky 2013  tu bol prehodnotený návrh z RADY MŠ o získaní finančných prostriedkov na nákup Vianočných darčekov pre deti MŠ. Návrh bol zorganizovanie zbierky na tejto akcii. OZ bude zastrešovať túto zbierku /darovanie dobrovoľných príspevkov. S tým, že by bola vystavená hromadná listina darcov, ktorí by dobrovoľnou čiastkou prispeli na OZ za týmto účelom.

3) Využitie fiančného daru bude viazané na hračky, ktoré vyberie riaditeľka MŠ a do konania Vianočnej besiedky určí na čo sa financie využijú.

4) Internetová stránka bolo spustená 19.11.2013 názov stránky je mspribovce.webnode.sk. Táto stránka je stránkou OZ, ktorá dopĺňa presné informácie o materskej škole, o Rade MŠ a informácie potrebné pre rodičov, členov a priateľov MŠ. 

5) V diskusii sa debatovalo o ostatných plánovaných akciách MŠ.