Zápisnica z Valného  zhromaždenie Občianskeho  združenia rodičov v Materskej škole Príbovce zo dňa 12.09.2013

 

Valné zhromaždenie Občianského združenia rodičov v Materskej škole Príbovce sa uskutočnilo v Materskej škole v Príbovciach 171,  dňa 12.09.2013 o 16,00 hodine, spojené s rodičovským stretnutím zvolaným riaditeľkou Materskej školy Mgr. Petrou Poništovou.

Na zhromaždení bolo prítomných 30 osôb pozostávajúcich s rodičov a zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu, pedagogický a nepedagogický personál Materskej školy.

Program:

-          Oboznámenie rodičov o vzniku OZ

-          Oboznámenie o činnostiach OZ

-          Oboznámenie o voľbách orgánov OZ

-          Voľba orgánov OZ

-          Členský príspevok – dary pre OZ

-          Návrh rozpočtu pre šk. rok 2013/2014

-          Otvorenie bankového účtu

-          Nakladanie s bankovým účtom

-          Diskusia

-          Záver VZ

 

Oboznámenie rodičov o vzniku združenia: - združenie vzniklo 21.01.2013 prípravným výborom rodičov pani Mariety Bizíkovej, pani Ivany Gomolovej a pánom Vladimírom Krupcom. Pričom opravnenou osobou za občianské združenie bola stanovená pani Marieta Bizíková.

 

Hlavnou činnosťou vzniknutého OZ je spolupráca s MŠ v Príbovciach a vedením obce Príbovce hlavne pri kultúrnych a športových aktivitách MŠ s cieľom získavať finančné prostriedky hlavne z 2% daní z príjmov, darov a grantov od fyzických ale aj právnických tuzemských i zahraničných osôb.

 

 

Členmi OZ sa môžu stať všetci rodičia alebo zákonný zástupcovia detí ktoré sú alebo boli v evidencií žiakov MŠ a ktorí súhlasia so stanovami a cieľmi OZ. OZ pozostáva z členov, ktorý sú písomne prijatý do OZ predsedníctvom OZ.

 

 

Keďže neboli určené orgány OZ je ich potrebné určiť na prvom zasadnutí. Valné zhromaždenie, je zhromaždenie rodičov – spravidla na prvom rodičovskom združení. Predsedníctvo je potrebné zvoliť podľa stanov na funkčné obdobie tri roky. Predsedníctvo musí pozostávať z troch členov. Štatutárnym orgánom sa tým pádom stáva predseda zvolený predsedníctvom OZ.

 

Na zhromaždení bola navrhnutá na predsedkyňu pani Marieta Bizíková, prítomní nenamietali a navrhnutá kandidátka súhlasila s touto funkciou, ktorú svojím podpisom prijala.

 

Do funkcie hospodára bola navrhnutá pani Viktória Fľaková, ktorá bude zodpovedná za pokladňu a účtovnú evidenciu OZ. Prítomní nenamietali a navrhnutá kandidátka súhlasila s touto funkciou, ktorú svojím podpisom prijala.

 

Do funkcie tajomníka bola navrhnutá pani Ivana Gomolová, prítomní nenamietali a navrhnutá kandidátka súhlasila s touto funkciou, ktorú svojím podpisom prijala.

 

Na zhromaždení bol navrhnutý členský príspevok pre školský rok 2013/2014. Po právnom upozornení JUDr. Vladimíra Kašubu tvorcu stanov OZ,  sme členský príspevok zmenili na dar členov, ktorý je dobrovoľný.  Rodičia, ktorí podpisom prezenčnej listiny požiadali o prijatie za členov OZ sa rozhodli, že poskytnú  dar vo výške 10€ .

Štatutárny orgán rozmýšľa o zmene stanov, kde by bol navrhnutý pravidelný ročný členský príspevok. Túto úvahu ešte prerokuje na ďalšom stretnutí OZ.

 

Terajšou prioritou OZ je získanie štatútu POBERATEĽA 2% z daní príjmov, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr  do 15.11.2013 .  Keďže nie sme na trhu od roku 2012 nespĺňame podmienky na získanie štatútu poberateľa 2%.

Po rozhovore s predsedkyňou OZ Rodičovského združenia rodičov pri ZŠ Benice, bolo nám umožnené poberať 2% za rok 2013 priamo cez nich. Po spísaní dohody medzi oboma združeniami kde budú vytýčené podmienky  bude naše OZ poberať 2%.

 

Na počiatočné náklady p. Fľaková  požiadala Obecný úrad Príbovce o jednorázový príspevok vo výške 150€, ktorý nám bol prisľúbený.

 

 

 

V Príbovciach 12.09.2013