Návrh disponovania s prostriedkami OZ rodičov v MŠ Príbovce pre školský rok 2013/2014

 

Predpokladané príjmy:

Dary od rodičov detí                                                                                                    490 €

2% daní z príjmov pre rok 2013                                                                                  400  €

Spolu príjmy:                                                                                     890 €

 

Predpokladané výdavky:

Akcie MŠ (karneval, týždeň detskej radosti MDD)                                                  60 €

Programy pre MŠ (divadlá, predstavenia)                                                              147 €

Hračky do tried                                                                                                       100 €

Knihy pre deti                                                                                                           50 €

Posedenie pre starých rodičov II.trieda                                                                  20 €

Koncoročný výlet                                                                                                  150 €

Rozlúčka s predškolákmi                                                                                     130 €

Činnosť OZ                                                                                                           233 €

Spolu výdavky:                                                                              890 €

 

Rekapitulácia rozpočtu pre šk.rok 2013/14

 

Príjmy                                                890 €

Výdavky                                              890 €

 

 

V Príbovciach 12.09.2013                                                                 ............................................

                                                                                                          Predseda OZ a hospodár OZ