Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RADY MŠ PRÍBOVCE

zo dňa 07.11.2013

 

OTVORENIE:  starosta obce Príbovce Ing. Jaroslav Brzák PhD. ako zriaďovateľ MŠ otvoril toto zasadnutie o 16,00 hodine.  Na zasadnutí bolo celkovo 6 členov (viď. prezentačný list).

PROGRAM:           1) Voľba členov RADY MŠ Príbovce

                               2) Voľba predsedu RADY MŠ Príbovce

                               3) Financovanie  zariadenia MŠ Príbovce

                               4) Akcie MŠ Príbovce

                               5) Správa činnosti MŠ Príbovce za šk. rok 2012/2013

                               6) Diskusia

                               7) Záver

 

1)      Voľba členov RADY MŠ:

-          Za rodičov bola na rodičovskom združení zo dňa 12.09.2013 nadmernou väčšinou zvolená pani Mgr. Ľuboslava Krupcová, ktorá súhlasila a stala sa právoplatnou členkou RADY MŠ Príbovce. Za rodičov ostáva členom aj pani Viktória Fľaková, ktorá bola za člena RADY MŠ Príbovce zvolená v šk. roku 2012/2013.

-          Za pedagógov bola zvolená pani Jana Knietľová, ktorá bola zvolená za člena pedagogickými pracovníkmi dňa 07.11.2013

-          Za nepedagogický personál MŠ bola v zastúpení prítomná pani Mária Kršková, ktorá zastupovala pani Margitu Čičmancovú, ktorá sa vzdáva členstva z dôvodu odchodu na dôchodok. Po prijatí nového nepedagogického personálu MŠ bude nová voľba a určenie člena RADY MŠ Príbovce.

-          Za obec  bola ako členka RADY MŠ Príbovce zvolená pani Mgr. Gabriela Matejčíková.

Starosta obce Príbovce informoval členov o štatúte Rady MŠ.

2)      Voľba predsedu RADY MŠ Príbovce:

-          Minulé obdobie bola predsedníčkou RADY MŠ Príbovce pani Monika Lopčianská, ktorá sa vzdala tejto funkcie odchodom syna na základnú školu.

-          Voľba predsedu RADY MŠ  prebehla verejne a jednohlasne bola za predsedu RADY MŠ Príbovce zvolená Mg. Ľuboslava Krupcová, ktorá svojím podpisom súhlasila s volenou  funkciou.

 

3)      Financovanie zariadenia MŠ:

-          Novozvolená predsedníčka pani Mgr. Krupcová položila otázku ohľadom financovania hračiek do MŠ. Starosta obce sa odvolal na rozpočet obce, ktorý sa bude len tvoriť v novembri 2013. Prisľúbil finančné prostriedky  začiatkom roku 2014. Požiadal RADU MŠ Príbovce na určenie priorít potrieb MŠ, ktoré sa budú realizovať v šk. roku 2013/2014.

-          Ako priorita bolo stanovené nové posteľné prádlo  pre všetky deti a zároveň aj kúpu detských uteráčikov, nakoľko nie každé dieťa má svoj vlastný uterák v umyvárni. Ďalej potrebujú  zamestnanci MŠ  regálové police do skladu školských potrieb. Ďalej bola predebatovaná požiadavka vstavaných skríň do oboch tried (spolu 4ks), kde by boli v hornej zatváracej časti odložené pracovné a pedagogické pomôcky a v spodnej časti by boli boxy s hračkami. Na obci je vypracovaná  jedná kalkulácia na vyhotovenie takejto skrine. Dohodlo sa oslovenie iných stolárov z obce, ktorý by nám urobili kalkuláciu a výberovým konaním by sa určil zhotoviteľ tohto nábytku.

 

4)      Akcie MŠ:

-          Najbližšou akciou MŠ v spolupráci s Obcou je MIKULÁŠ. Akcia by sa mala konať opäť na trhovisku obce, kde by prišiel Mikuláš na voze s koňmi rozdávať balíčky (zabezpečené obcou) deťom.  Pani riaditeľka MŠ  Mgr. Poništová Petra osloví rodičov na pomoc pri tejto akcii. Zvolí sa správny adept na „Mikuláša“. Mgr. Matejčíková vybaví s pánom Veterníkom kone a voz, tak ako bolo po minulý rok. Hudba bude zabezpečená obcou a čaj kuchyňou MŠ.

-          V novembri 2013 budú mať deti v MŠ komorné bábkové  predstavenie, ktoré sponzorky zabezpečí  TEATRO JAJA Turčianske Teplice, ďalej  sa deti zúčastnia na výchovnom koncerte  ZUŠ Kláštor pod Znievom v priestoroch  ZŠ Benice

-          V posledný decembrový týždeň bude aj Vianočná besiedka organizovaná  MŠ v Kultúrnom dome v Príbovciach.

-          Vo februári by sa mal uskutočniť  Lyžiarsky výcvik pre žiakov od 5 rokov v spolupráci s FATRA SKI v lyžiarskom stredisku vo Valči. K tejto akcii budú oslovení rodičia žiakov, ktorých sa táto akcia týka.

-          Riaditeľka MŠ informovala, že má záujem požiadať Pedagogicko-psychologickú poradňu o depistážne vyšetrenie predškoláka s  písomným súhlasom zákonného zástupcu.

 

5)      Správa činnosti MŠ v školskom roku 2012/2013:

-          Členom RADY MŠ Príbovce bola predložená Správa za minulý školský rok. Táto správa bola členom predložená na pripomienkovanie.

 

6)      Diskusia:

-          Diskusiu začala predsedníčky,  ktorá  sa informovala o externé dotácie našej MŠ. Keďže na MŠ externé dotácie nevyužíva navrhla zbierku pre MŠ, ktorá by sa mala uskutočniť na Vianočnej besiedke. Z vyzbieraných finančných prostriedkov by boli deťom zakúpené hračky, ktoré by si našli v januári pod Vianočným stromčekom. Tento návrh bol schválený s tým, že by sa to urobilo pod záštitou  OZ rodičov pri MŠ Príbovce. Urobil by sa aj predaj vyrobených dielok detí MŠ za symbolickú cenu.

-          V diskusii sa pokračovalo financovaním MŠ kde p. Fľaková vyjadrila myšlienku rozdeliť financie na škôlku (10€/mesačne), ktoré rodičia platia Obci. Navrhla úpravu tohto príspevku tak, že 7€ na žiaka by išlo na prevádzku MŠ takže obci ako zriaďovateľovi a 3€ mesačne by sa platilo priamo škôlke, alebo OZ rodičov pri MŠ Príbovce. S týmito prostriedkami by si rodičia manipulovali samostatne a boli by výhradne využívané na pracovno-vzdelávacie pomôcky, hračky, drobné zariadenie MŠ.

-          V diskusii sa debatovalo aj o vyššie spomínaných skrinkách, ktoré treba dať robiť. Členovia RADY MŠ Príbovce prešli priestor hornej triedy, skontrolovali sklad (priorita regálové police) a izolačnú izbu.

 

7)      Záver:

Úlohy pre RADU MŠ Príbovce:  - oslovenie OZ pri MŠ Príbovce  s organizovaním zbierky formou finančných darov na Vianočnej besiedke,  - podať návrh na financovanie zariadenia  a hračiek zriaďovateľovi MŠ najneskôr do 15.11.2013, - podať návrh na financovanie MŠ rodičmi – rozdelenie financií  na financie pre zriaďovateľa a pre MŠ, - osloviť miestnych stolárov o vypracovanie kalkulácie na skrine do tried.

Úlohy pre riaditeľku MŠ: - zistenie možnosti získania financií z VÚC, ktoré sú konkretizované na žiaka, - určenie priorít na financovanie zariadenia a hračiek do 12.11.2013,  - osloviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o spoluprácu o depistážne vyšetrenie v priestoroch MŠ a  získanie písomného súhlasu, - zabezpečiť  izolačnú miestnosť tak, aby spĺňala svoj účel a nebola používaná ako skladisko dokumentov a pracovného materiálu pedagógov,  - vyrobiť drobné darčeky na Vianočnú besiedku pre tých, ktorý darujú finančnú hotovosť OZ, ktoré budú určené na nákup hračiek a pomôcok podľa dopredu určeného finančné plánu.

Najbližšie zasadnutie RADY MŠ Príbovce bude po prijatí nepedagogického pracovníka do MŠ a následné prijatie za člena RADY MŠ Príbovce – december 2013/január 2014 zvolané predsedníčkou RADY MŠ Príbovce.

 

V Príbovciach 08.11.2013                                                                                            ...........................................

                                                                                                                                     Viktória Fľaková

 

Súhlasí – nesúhlasí                                                                                               .............................................

                                                                                                                                     Mgr. Ľuboslava Krupcová