Zápis do Materskej školy v Príbovciach

08.04.2019 06:57

Milí rodičia budúcich škôlkarov,

nastal čas kedy Vaše ratolesti vykuknú spod ochranných krídel svojej mamy a stávajú sa samostatnejšími. Nastáva čas, kedy prichádzajú prvé obavy matky z pár hodinového odlúčenia. Tieto obavy sú namieste, keďže ste spolu boli každý deň, ale je čas kedy je potrebné dieťa socializovať, zaradiť do kolektívu iných detí, dať mu možnosť objavovať sám seba a svet okolo nás. Poskytnúť mu plno ďalších zážitkov, ktoré doma nezažije. Naša materská škola uplatňuje princípy humanistickej výchovy, individuálny prístup k deťom. Poskytuje príjemné rodinné prostredie, rozvoj dopravnej, regionálnej a enviromentálnej výchovy. Upevňuje ľudové zvyky a tradície v Turčianskom regióne, uplatňuje zážitkové učenie.Deti v našej materskej škole získavajú počítačovú gramotnosť, podporujeme moderné a inovatívne vzdelávanie detí. Materská škola organizuje pre deti školské výlety, besedy a exkurzie, poskytuje služby špeciálneho pedagóga a krúžkovú činnosť - ZUŠ Kláštor pod Znievom, oboznamovanie sa s anglickým jazykom.


Zápis do Materskej školy v Príbovciach na školský rok 2019/2020 sa koná od 30. apríla do 20. mája 2019 v čase od 11:00 hod. do 15:00 hod. priamo v MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ (ktorú Vám poskytneme v MŠ) a potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného lekára.

Podmienky prijímania:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností materskej školy.

S pravidla sa prijímajú deti od 3 - 6 rokov.

Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Deti s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky, deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.


V novom školskom roku sa tešíme na privítanie nových škôlkarov :).

—————

Späť


Kontakt

MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226