Život škôlkarika :D

Koncoročný výlet

21.06.2016 20:04

—————

Medzinárodný deň detí 01.06.2016

30.05.2016 20:02

—————

BUDEM PLAVCOM

15.04.2016 19:36

Milá maminka a ocko

Možno ste v skrinke svojho škôlkarika nenašli informačný letáčik o plaveckej príprave (možno ho omylom zamiešali medzi kresbičky), preto Vám informácie poskytujeme aj na našom webáčiku :)

 

Výučba plávania prebieha v malých skupinkách (4-6 detí) s inštruktormi, ktorí sú držiteľmi certifikátu "učiteľ plávania".

Škôlkarsky plavec potrebuje:

PLAVKY

KÚPACIU ČIAPKU

PREZÚVKY K BAZÉNU (CROCSY ALEBO PODOBNÉ)

ŽUPAN (alebo osušku počas prestávky)

UTERÁK

VRECKO NA MOKRÉ PLAVKY

ČIAPKU ( vhodná najmä pri odchode z plavárne)

Všetky veci treba mať označené (iniciálmi) v ruksaku, ktorý bude tiež podpísaný.

 

Pedagogický dozor zabezpečujú každý deň 2 zamestnanci MŠ. Po celý čas sú s nimi, cestujú s nimi, sú pri bazéne, pomáhajú pri prezliekaní, fénovaní, hygiene, zabezpečujú pitný režim.

Dieťa sa zúčastní kurzu na základe INFORMOVANÉHO SÚHLASU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU, ktorí Vám dáme na podpis pred kurzom.

 

Tešíme sa na dni plné plaveckých zážitkov :)

 

—————

Zápis do 1. ročníka základnej školy

27.03.2016 11:58

—————

Príďte si spríjemniť poobedie :)

27.03.2016 10:57

—————

Slovenský tím v medzinárodnom projekte "Spring in my country" :)

26.03.2016 17:36

—————

MŠ praje príjemné sviatky :)

26.03.2016 16:45

—————

Zápis do Materskej školy

20.02.2016 18:56

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, je zmenený aj termín podávania žiadosti o prijatie detí do Materskej školy pre nasledujúci školský rok a to od 1.04.2016 do 31.05.2016. V tomto termíne je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo si môžete prevziať priamo v Materskej škole.

Budeme sa tešiť na nových škôlkarov

riaditeľka MŠ

Mgr. Petra Poništová

—————

Úvodnú stránku neprehliadnem :)

06.02.2016 21:35

Článok venovaný rodičom našich predškolákov:

Pred niekoľkými týždňami absolvovali predškoláci našej MŠ depistáž (skúšku školskej zrelosti). Depistáž dopadla v celku dobre, sme v polovici školského roku a preto máme ešte dosť času na trénovanie vecí, v ktorých máme maličké nedostatky :). Aj keď veľa ľudí si myslí, že deti sa v materskej škole len hrajú a dokonca aj prebiehajúci štrajk na základných školách to ľuďom potvrdzuje, nie je to tak. Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme všetky deti pripraviť na vstup do 1. ročníka čo najlepšie. Každé dieťa je však iné, niektoré sa učia rýchlejšie a iné potrebujú, aby sme sa im venovali viac. Obdržali ste výsledky z depistáže, ubezpečujeme Vás, že ak nemalo dieťa v niektorých oblastiach výborné výsledky, nie je to hneď dôvod na odklad. Depistáž nás informuje, na čo sa treba u dieťaťa zamerať, kým pôjdete na zápis. Aby ste boli informovaný čo má ovládať Vaše dieťa pred vstupom do základnej školy, čítajte náš príspevok až do konca :). 

Školská pripravenosť (spôsobilosť) postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
- samostatne sa obliecť a obuť,
- zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
- správne vyslovovať všetky hlásky,
- vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
- poznať a rozlíšiť základné farby,
- spočítať predmety do 5,
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje vetu, čísla),
- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
- orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
- schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti,
- orientačné a rozlišovacie schopnosti:
    orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
    orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
    orientácia v priestore;
    orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
- nezajakáva sa pri reči,
- nepomočuje sa.

Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), (ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť).

NEZRELÝ PRVÁK

Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy.

Ukazovatele zrelosti detského organizmu
- pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom telesnej stavby problémy,
- tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik,
- premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu,
- začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé,
- koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby,
- realistickejšie chápanie sveta,
- menšia závislosť na okamžitých potrebách,
- rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére,
- kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány,
- väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.


 

 

—————

Karneval

03.02.2016 17:22

Karnevaaaal :)

Milí rodičia,

Nezabudnite našich škôlkarikov v piatok prezliecť tak, aby sme nemali ľahké ich spoznať. V krajine Spievankovo, sa budeme zabávať, spievať a tancovať v maskách.

 

Už teraz sa tešíme :)

Kolektív MŠ Príbovce

—————

Lyžiarsky výcvik 2016

24.01.2016 18:09

—————

2% z Vašich daní

19.01.2016 19:01

Prikladám tlačivo, ktoré si môžete vytlačiť doma,alebo si ho vyžiadajte u pani riaditeľky Mgr. Petry Poništovej

2- MŠ.doc (50176)

—————

Škôlka volá

06.01.2016 20:08

—————

Zimné prázdniny

18.12.2015 19:15

Milí rodičia,

Počas Vianočných sviatkov bude Materská škola zavretá následovne: od 23.12.2015 do 6.01.2016.

Na naše detičky sa opäť tešíme vo štvrtok 7.01.2016

Krásne prázdniny praje kolektív MŠ

—————

Krásne sviatky

18.12.2015 19:13

—————

Mami, oci príď sa na mňa pozrieť :)

08.12.2015 21:05

—————

Týždeň plný zážitkov

11.11.2015 18:34

—————

Trieda sovičiek

11.11.2015 17:20

Milý rodičia,

Prinášame Vám prezentáciu, ktorú premietneme starým rodičom u nás v Materskej škole, môžete si ju stiahnuť a prehrať :).

Zajtra sa s predškolákmi zahráme na pekárov a pripravíme na piatok koláčiky, aby sme si osladili život :).

Tešíme sa na príjemne stráveny piatok 13.11.2015.

Milí hostia.pptx (43730038)

—————

Učenie hrou :)

27.10.2015 15:26

—————

Slniečko šťastia

27.10.2015 15:02

—————

Spoločne to ide lepšie

22.10.2015 20:44

—————

Vyčarme si úsmev na tvári :)

22.10.2015 17:53

Telefónny záznamník Babičky a Dedka:

"Dobrý deň, momentálne nie sme doma. Po zaznení zvukového signálu

Stlačte jednotku, ak potrebujete, aby sme Vám postrážili Vaše deti

Stlačte dvojku, ak potrebujete požičať auto

Stlačte trojku, ak potrebujete, aby sme Vám vyprali bielizeň

Stlačte štvorku, ak chcete aby dnes u nás spali vnúčatá

Stlačte päťku, ak chcete, aby sme vnúčatá vyzdvihli zo škôlky

Stlačte šestku, ak chcete, aby sme navarili v nedeľu obed

Stlačte sedmičku, ak sa chcete prísť k nám najesť

Stlačte osmičku, ak potrebujete od nás peniaze

Ak máte v úmysle pozvať nás na večeru, alebo do divadla..........

Môžte hovoriť!............Počúvame!!:)"

—————

Október, mesiac úcty k starším

22.10.2015 17:19

Milí čitatelia,

Jesenný mesiac Október je aj oslavou starých ľudí.

Deti vedia najkrajšie vyjadriť lásku a vďaku svojim starým rodičom.

Skúsme sa od našich detí naučiť aj my dospelí vyjadriť úctu a lásku

svojim rodičom bezprostredným objatím, bozkom na líce, alebo obyčajným,

ale veľmi významným slovom "Ďakujem". Pretože, práve rodičia nám najviac

pomáhajú, či jednoduchými radami, alebo opatrením svojich vnúčat, keď musíte byť dlhšie v práci.

 Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

—————

Ako sa nám darí v škôlke :)

23.09.2015 20:45

Milé mamičky a ockovia,
Každé ráno určite odchádzate so zvláštnym pocitom pri srdci a s plnou hlavou otázok: má sa moje dieťa v škôlke dobre?, nič mu nechýba?, čo celý deň robí?, nie je mu smutno?. Chápeme, že slová niekedy nestačia, aby Vaše otázky odozneli, preto do fotogalérie pribudli nové fotky Sovičiek. V nasedujúcich dňoch budú doplnené fotky, z 1. triedy, Lienok :).
S pozdravom Pedagogický zbor MŠ Príbovce

—————

Rodičovské združenie

23.09.2015 19:56

Milí rodičia,

dňa 24.09.2015 v stredu o 16:00 Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v triede Lienok na prízemí.

Tešíme sa na Vás

Pedagogický zbor MŠ Príbovce

—————

Rady a tipy

11.09.2015 23:24

Milí rodičia,

do rubriky Rady a tipy Vám prinášam článok, ktorý dúfam poslúži hlavne rodičom našich Lienok :). Máme za sebou prvé týždne pobytu v MŠ, a treba nové deti pochváliť. Pekne si zvykajú, samozrejme každé svojím tempom :). Slzičky sa už z triedy na prízemí vytrácajú :). Sme pyšné na nové detičky, pretože nástup do škôlky zvládajú prekvapivo dobre:).

p.uč. Tamara Džurmanová

—————

Školský rok 2015/2016

25.08.2015 20:54

Vážení rodičia,

Letné prázdiny sú už na konci. Dúfame že ste si ich užili do poslednej chvíle, pretože 2. Semtembra otvoríme brány Materskej školy pre Vaše deti. Už teraz sa tešíme, preto si nezabudnite nadstaviť budíček, aby nové triedy boli plné detičiek do 8:00 hod. Naši škôlkarikovia budú rozdelení do dvoch tried: 1.trieda Lienky (mladšie deti) a 2.trieda Sovičky (staršie deti). Rozdelenie detí do tried nájdete na vstupnej nástenke a následne na dverách samotnej triedy. Tešíme sa na nový školský rok, v ktorom spoznáme veľa nového a pri tom zažijeme plno zábavy :).

 

S pozdravom

Pedagogický zbor MŠ Príbovce :)

—————

NOVINKY v škôlke

30.06.2015 15:23

Naša škôlka vďaka Obci Príbovce opäť opeknela, staré vstavané skrine nahradili nové s policami na hračky, v 1.triede zasúvacie dvere nahradila stena s interaktívnou tabuľou. Tešíme sa z "novej škôlky" a z toho že Vašim deťom môžme ponúknuť krásne prostredie pre ich vzdelávanie.

—————

HRAČKY SA UŽ NENOSIA

11.04.2015 11:51

Od nového školského roka 2015/2016 sme sa po skúsenostiach s nosením hračiek z domu do MŠ rozhodli pre " Zákaz nosenia hračiek" s výnimkou plyšáčika na spanie predovšetkým v 1. triede na uľahčenie adaptácie detí.

Do MŠ je ďalej zakázané nosiť: LIEKY a CENNÉ VECI.

Ďakujeme, že to budete rešpektovať.

Na prvom rodičovskom združení sa dozviete obsah nášho školského poriadku, ktorý bude opäť prístupný na vstupnej nástenke.

 

—————

Nová zložka Rady a tipy

25.09.2014 20:05

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla záložka s názvom "Rady a tipy". V tejto zložke nájdete články a iné zaujímavosti zo sveta detí, ktoré nám dúfam pomôžu k ešte väčšej spokojnosti našich milých škôlkarov. Budem veľmi rada ak ma informujete o nových zaujímavostiach alebo skúsenostiach, ktoré poskytneme aj iným rodičom a učiteľom.

S pozdravom P. učiteľka Tamara Džurmanová

—————


AKCIE MŠ

Rozlúčka s predškolákmi

21.06.2016 20:23
Prišiel čas, kedy sa tešíme na blížiace sa leto a prázdniny, teda je tu koniec školského roku. Pre niektoré deti, len oddych od škôlkarských povinností, no pre našich predškolákov je to čas kedy si vyberajú peračník, či školskú tašku. Naše detičky prešli dlhú cestu, po ktorej ich čaká "dialnica...

—————

Plavecká príprava detí

15.04.2016 19:26
Harmonogram: Piatok 22.04. od 10:00 do 12:00 Pondelok 25.04. od 10:00 do 12:00 Utorok 26.04. od 10:00 do 12:00 Streda 27.04. od 09:00 do 11:00 Štvrtok 28.04. od 09:00 do 11:00 Doprava: Zmluvná autobusová doprava Samaritán (platbu hradí Obec Príbovce) Cena kurzu: 60 eur ( poplatok sa bude vyberať v...

—————

Koncert ZUŠ

12.04.2016 20:22
Vo štvrtok 14.4.2016 sa s deťmi vyberieme na koncert do základnej školy v Beniciach. Koncert pre nás pripravili deti ZUŠ, kde našim škôlkarom predstavia rôzne hudobné nástroje. Už teraz sa tešíme :).

—————

Návšteva základnej školy Benice

27.03.2016 12:01
Pred zápisom do 1. ročníka základnej školy sa s predškolákmi zúčastníme návštevy Základnej školy Benice.

—————

Medzinárodný projekt

26.03.2016 16:46
Milý rodičia, S predškolákmi sme sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning, ktorého cieľom je spájať Materské školy v Európe, aby sa dozvedeli o rôznych krajinách, ľuďoch a ich zvykoch. V priloženej prezentácii sa dozviete o čom náš projekt bol, ako prebiehal a s akými krajinami sme si...

—————

Lyžiarsky výcvik

20.02.2016 16:32
Aj keď počasie nebolo úplne ideálne, lyžiarsky výcvik si naši škôlkari užili naplno. Každý deň bol plný zábavy, ale aj malej driny :). V pondelok nás v Jasenskej doline pekne privítali, deti vyzbrojili na lyže a hor sa na kopec :). Inštruktori sa našim škôlkarom trpezlivo venovali a to sa prejavilo...

—————

Karneval :)

05.02.2016 16:39
Dnes sme si s detičkami užili plno zábavy pri športových súťažiach, vytancovali sme si nožičky v rytme hudby a potrápili sme si hlavičky hádankami. Dnešný karnevlový deň sa niesol v dobrej nálade, pochutili sme si na zdravom ovocí, upevňovali sme kamarátske vzťahy medzi stašími a mladšimi deťmi....

—————

Čítankovo

03.02.2016 17:20
V Čítankove si pre našich predškolákov opäť pripravili prekvapenie. V utorok 9. februára, pre nás príde autobus, ktorým sa vyberieme na cestu plnú spoznávania neznámeho :). Tešíme sa :)

—————

Fašiangový týždeň

02.02.2016 13:21
Ani sme sa nenazdali a máme tu Fašiangový týždeň, v ktorom máme každučký deň plný šašovskej zábavy. V pondelok sme splnili športové disciplíny za čo si deti odniesli medaile :). Dnes (v utorok) máme za sebou výrobu šašovskej čiapky, ktorú potrebujeme v stredu na fašiangovy pochod po obci Príbovce....

—————

Vianočné predstavenie

17.12.2015 18:44
V stredu 16.12. naše srdiečka potešili šikovný škôlkarikovia svojim predstavením. Sme právom hrdé pani učiteľky, pretože deti boli odvážne a vystúpenie zvládli perfektne :). Touto cestou prosíme rodičov, ktorý fotili a natáčali, keby ste nám fotky a videá poskytli, aby sme mali pamiatku :). Fotky...

—————


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226NEZABUDNITE

Predplavecká príprava

27.03.2016 11:02
Pripomíname rodičom, ktorý majú záujem prihlasiť svojho škôlkara na predplaveckú prípravu, aby tak urobili do 01.04.2016 Ďakujeme

—————

Papierové vreckovky

15.09.2014 19:39
Prosíme Vás, aby ste priniesli deťom do tried balík papier. vreckoviek. Ďakujeme

—————

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Krúžky

Tanečný krúžok

23.09.2015 21:25
Káždú stredu máme tanečný krúžok pre predškolákov pod vedením Mgr. Katky Suchorekovej. Tanečný krúžok je v čase 14:45 do 15:30.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
100%
11

Občas (raz za dva mesiace)
0%
0

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
0%
0

Celkový počet hlasov: 11


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
90%
52

Nie, potrebuje doladiť
10%
6

Celkový počet hlasov: 58


Vaša pomoc pre naše OZ

www stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, na stránke sa stále pracuje. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť  informujte nás na e-mailovej adrese: mspribovce@oz-mspribovce.sk . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————


Ďakujeme

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————

Nové obrusy

31.05.2015 21:35
Ďakujeme rodine Marka Mareka za ďalšie krásne nové obrusy.

—————

Korbáče pre šibačov

08.04.2015 22:00
Ďakujeme oteckovi Karolínky Černekovej za vlastnoručne upletené korbáče pre našich šibačov.

—————

Veľkonočné ozdoby

10.03.2015 20:51
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za veľkonočné dekorácie a ozdôbky na pracovnú výchovu.

—————

Hračky

10.03.2015 20:50
Ďakujeme rodine Vikinky Garlíkovej za hračky.

—————

Príbehy o dopravných značkách

05.01.2015 17:45
Ďakujeme pani Gabike Matejčíkovej za krásnu knižku ako darček deťom MŠ pri príležitosti otvorenia dopravného ihriska.

—————

Vianočný stromček

11.12.2014 20:34
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za krásne ozdoby na Vianočné stromčeky.

—————

Kreslíme, tvoríme

03.12.2014 21:55
Ďakujeme rodine Marka Mareka za papiere na kreslenie.

—————

Spomienky na škôlku

26.11.2014 08:20
Ďakujeme rodine Marka Mareka za CD s fotkami z akcií MŠ.

—————