Život škôlkarika :D

Malé zmeny v našej MŠ

19.01.2017 13:58

Milý rodičia,

v našej MŠ sme privítali dve pani učiteľky. Do 1. triedy (medzi Lienky) sa vrátila pani učiteľka Miška Žitniaková po materskej dovolenke a v 2. triede (medzi Sovičky) sme privítali pani učiteľku Alžbetku Sádeckú, ktorá zastupuje počas PN pani učiteľky Peťky Poništovej.

 

Prajeme pekný deň :)

 

Kolektív MŠ

—————

Zátvor počas Vianočných sviatkov

14.12.2016 19:33

—————

Vianočné predstavenie

14.12.2016 12:01

Milí rodičia,

Vianočné predstavenie sme museli z dôvodu vysokej chorobnosti preložiť. Tak si oživíme vianočného ducha aj v Novom roku :). Tešíme sa na Vás 19. Januára 2017 v KD Príbovce o 15:30.

—————

Fotogaléria ožíva :D

23.11.2016 18:36

Milí návštevníci :),

o pár dní máme za sebou tretí mesiac pobytu v MŠ a teda sa nám už aj podarilo zapojiť pri činnostiach náš škôlkarsky fotoaparát :D. Preto nezabudnite nazrieť do fotogalérie, kde sa na Vás usmievame z fotografií :).

 

Dofotografovania :)

 

—————

Lyžiarsky výcvik

22.11.2016 18:00

Milí rodičia,

na konci Novembra stiahneme z hlavnej nástenky zoznam prihlásených detí na lyžiarsky výcvik, preto neváhajte a prihláste Vaše diaťa včas. Ak ste doma kvôli chorobe, alebo z iného dôvodu, stačí nám zavolať a my Vašu ratolesť zapíšeme. Upozorňujeme však, že prihlásenie je závezné. Odhlásiť Vaše dieťa môžete len v prípade choroby, na základe potvrdenia od lekára.Tentokrát pôjdeme do lyžiarskeho strediska Snowland Valča. O výcvik sa postarajú inštruktory z FATRASKI. Cena výcviku je 45 € ( + výstroj 10 €), za vlek sa platí 1 €.

Už teraz sa tešíme, dúfame že nám počasie dopraje výbornú lyžovačku :)

 

—————

Fotenie

30.10.2016 13:48

Milý rodičia,

Nezabudnite, v stredu 2.11.2016 sa uskutoční vianočné fotenie prihlásených detí. Už teraz sa tešíme :).

—————

Rodičovské združenie

02.10.2016 20:00

V pondelok 3.10.2016 o 16:00 sa bude konať rodičovské združenie v dolnej triede.

 

 

—————

Školský rok 2016/2017

19.09.2016 13:12

Milí rodičia,

Po prázdninách sme sa pustili do nového školského roku s novým elánom a plný energie. Privítali sme nové detičky v triede Lienok a s deťmi z dolnej triedy si zvykáme na nové pravidlá v hornej Sovičkovej triede :).

V Októbri pripravujeme rodičovské združenie, o jeho presnom termíne sa dozviete na hlavnej nástenke Materskej školy, alebo tu na web stránke MŠ. Potešili by sme sa plnej účasti, pretože na RZ sa dozviete všetky informácie o školskom poriadku, o povinnostiach rodičov, o výchovno- vzdelávacom programe, o akciách počas roku a hlavne odsúhlasujete finančný príspevok a rôzne iné záležitosti.

Prosíme aby ste si všímali hlavnú nástenku MŠ, pretože sú na nej dôležité informácie. Na nástenke vždy nájdete prihlášky na krúžok, informáciu o fotení v MŠ, prihlasovanie na lyžiarsky a plavecký výcvik, atď. Každá informácia je na nástenke len určitú dobu, ak si nevšimnete niektorú z prihlášok, po termíne dieťa nedohlasujeme.

Taktiež Vás prosíme aby ste deťom podpisovali aj po zvyšok školského roku veci a pyžamká, nie len prvé dva týždne. Už dnes máme problém v triede Lienok, že nevieme koho je ktoré pyžamko, nové deti si ešte svoje veci nepoznajú.

Pre kolektív našej Materskej školy je dôležitá spokojnosť našich detí a to docielime omnoho ľahšie s Vašou spoluprácov.


Ďakujeme

Kolektív MŠ


—————

Úvodnú stránku neprehliadnem :)

06.02.2016 21:35

Článok venovaný rodičom našich predškolákov:

Pred niekoľkými týždňami absolvovali predškoláci našej MŠ depistáž (skúšku školskej zrelosti). Depistáž dopadla v celku dobre, sme v polovici školského roku a preto máme ešte dosť času na trénovanie vecí, v ktorých máme maličké nedostatky :). Aj keď veľa ľudí si myslí, že deti sa v materskej škole len hrajú a dokonca aj prebiehajúci štrajk na základných školách to ľuďom potvrdzuje, nie je to tak. Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme všetky deti pripraviť na vstup do 1. ročníka čo najlepšie. Každé dieťa je však iné, niektoré sa učia rýchlejšie a iné potrebujú, aby sme sa im venovali viac. Obdržali ste výsledky z depistáže, ubezpečujeme Vás, že ak nemalo dieťa v niektorých oblastiach výborné výsledky, nie je to hneď dôvod na odklad. Depistáž nás informuje, na čo sa treba u dieťaťa zamerať, kým pôjdete na zápis. Aby ste boli informovaný čo má ovládať Vaše dieťa pred vstupom do základnej školy, čítajte náš príspevok až do konca :). 

Školská pripravenosť (spôsobilosť) postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopností dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy.

Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktoré zabezpečí úspešne zvládať nároky školy. Zrelosť centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa musí byť odolná voči záťaži, schopná koncentrácie a emocionálnej stability. Vyšetrenie školskej zrelosti predškoláka je veľmi dôležité.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
- samostatne sa obliecť a obuť,
- zapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
- správne vyslovovať všetky hlásky,
- vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách,
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útvary (štvorec, kruh, srdce atď.), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích kockách, štvorlístok atď.),
- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny),
- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
- poznať a rozlíšiť základné farby,
- spočítať predmety do 5,
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti (zopakuje vetu, čísla),
- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
- orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo,
- schopnosť sústrediť sa pri zjednodušenej ukážke Bourdonovho testu pozornosti,
- orientačné a rozlišovacie schopnosti:
    orientácia v sociálnom prostredí (pozná svoje meno, adresu, vek);
    orientácia v prírode (pozná niektoré zvieratá);
    orientácia v priestore;
    orientácia v čase; orientácia v prvej desiatke čísel (vie, koľko prstov má na ruke).

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,
- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha,
- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká),
- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý,
- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,
- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,
- nezajakáva sa pri reči,
- nepomočuje sa.

Treba sa zamerať na: celkový zdravotný  a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), (ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť).

NEZRELÝ PRVÁK

Prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, znížená práceschopnosť, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď. indikujú na neschopnosť zvládať požiadavky školy.

Ukazovatele zrelosti detského organizmu
- pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať následkom telesnej stavby problémy,
- tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik,
- premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere k telu,
- začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé,
- koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby,
- realistickejšie chápanie sveta,
- menšia závislosť na okamžitých potrebách,
- rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfére,
- kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány,
- väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť.


 

 

—————

Učenie hrou :)

27.10.2015 15:26

—————

Rady a tipy

11.09.2015 23:24

Milí rodičia,

do rubriky Rady a tipy Vám prinášam článok, ktorý dúfam poslúži hlavne rodičom našich Lienok :). Máme za sebou prvé týždne pobytu v MŠ, a treba nové deti pochváliť. Pekne si zvykajú, samozrejme každé svojím tempom :). Slzičky sa už z triedy na prízemí vytrácajú :). Sme pyšné na nové detičky, pretože nástup do škôlky zvládajú prekvapivo dobre:).

p.uč. Tamara Džurmanová

—————

NOVINKY v škôlke

30.06.2015 15:23

Naša škôlka vďaka Obci Príbovce opäť opeknela, staré vstavané skrine nahradili nové s policami na hračky, v 1.triede zasúvacie dvere nahradila stena s interaktívnou tabuľou. Tešíme sa z "novej škôlky" a z toho že Vašim deťom môžme ponúknuť krásne prostredie pre ich vzdelávanie.

—————

HRAČKY SA UŽ NENOSIA

11.04.2015 11:51

Od nového školského roka 2015/2016 sme sa po skúsenostiach s nosením hračiek z domu do MŠ rozhodli pre " Zákaz nosenia hračiek" s výnimkou plyšáčika na spanie predovšetkým v 1. triede na uľahčenie adaptácie detí.

Do MŠ je ďalej zakázané nosiť: LIEKY a CENNÉ VECI.

Ďakujeme, že to budete rešpektovať.

Na prvom rodičovskom združení sa dozviete obsah nášho školského poriadku, ktorý bude opäť prístupný na vstupnej nástenke.

 

—————

Nová zložka Rady a tipy

25.09.2014 20:05

Milí rodičia,

Na našej webovej stránke pribudla záložka s názvom "Rady a tipy". V tejto zložke nájdete články a iné zaujímavosti zo sveta detí, ktoré nám dúfam pomôžu k ešte väčšej spokojnosti našich milých škôlkarov. Budem veľmi rada ak ma informujete o nových zaujímavostiach alebo skúsenostiach, ktoré poskytneme aj iným rodičom a učiteľom.

S pozdravom P. učiteľka Tamara Džurmanová

—————


AKCIE MŠ

Depistáž

21.02.2017 21:57
Pondelok 20.2.2017, bola v našej MŠ vykonaná depistáž - skúška školskej zrelosti. Depistáže sa zúčastnili, iba deti predškolského veku. Pri skúške boli deti pozorné a pracovali pekne potichu a samostatne. Výsledky zvyčajne obdržíme do troch týždňov, a pomáhajú nám pri príprave detí na zápis do základnej školy.

—————

Lyžiarsky výcvik

19.01.2017 14:06
Milí rodičia našich lyžiarov, pripomíname Vám, v pondelok 23.1.2017 ideme prvý krát na lyžiarsky výcvik. Preto Vás prosíme aby ste si pozorne prečítali pokyny, ktoré sme Vám odovzdali, a poctivo svoje ratolesti nachystali. Prosíme keď máte vlastnú lyžiarsku výstroj podpíšte ju (treba podpísať každú lyžu zvlášť, prilbu, kuklu, aj ruksak), aby nedošlo k strate. Do ruksaku je potrebné zbaliť suché rukavice, deti ktoré nepoužívajú kuklu pod prilbu, tak náhradnú čiapku (aby neodchádzalo v spotenej čiapke späť do MŠ) a môžete im pribaliť sladkosť na doplnenie energie :). Pitný režim bude zaobstaraný MŠ (teplý čaj).   Už teraz sa tešíme na nové zážitky.   Kolektív MŠ

—————

Deň zo starými rodičmi

30.10.2016 13:50
Piatok 4.11.2016 sme pozvali starých rodičov, našich sovičiek, na spoločne strávené dopoludnie (každá sovička si našla pozvánky v sktinke). S deťmi sme si pripravili krátky program, v ktorom predstavíme určité edukačné aktivity a ukážeme v akom prostredí sa deti hrajú, vzdelávajú a trávia väčšinu svojho času :). Tešíme sa o 9:00, čaká na Vás aj malé občerstvenie. 

—————


Kontakt

OZ rodičov pri MŠ Príbovce

Príbovce 171
Príbovce
03842
IČO: 422 253 11
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Martin
SK83 0200 0033 5704 5651


043/4294226NEZABUDNITE

V SKRINKE MÁM

20.08.2014 12:48
PAPUČKY, ZABALENÉ NÁHRADNÉ  OBLEČENIE-odporúčame darčekovú papierovú tašku.PROSÍME VŠETKO PODPÍSAŤ!ĎAKUJEME

—————

Príchod do škôlky

28.11.2013 08:37
Prosíme rodičov, aby svoje deti nosili do 08.00 hodiny. Ďakujeme :-)

—————


Krúžky

Tanečný krúžok

23.09.2015 21:25
Káždú stredu máme tanečný krúžok pre predškolákov pod vedením Mgr. Katky Suchorekovej. Tanečný krúžok je v čase 14:45 do 15:30.

—————


Anketa

Sledujem novinky z webovej stránky MŠ Príbovce

Pravidelne
89%
16

Občas (raz za dva mesiace)
11%
2

Nesledujem web stránku MŠ Príbovce
0%
0

Celkový počet hlasov: 18


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
91%
61

Nie, potrebuje doladiť
9%
6

Celkový počet hlasov: 67


Vaša pomoc pre naše OZ

www stránka

25.11.2013 17:51
Važení rodičia, na stránke sa stále pracuje. V prípade, že máte námety, podnety ako stránku skvalitniť, prípadne sa aktívne zapojiť  informujte nás na e-mailovej adrese: mspribovce@oz-mspribovce.sk . Budeme Vám vďační za každý nápad.

—————

Dary

23.11.2013 07:17
    V prípade, že máte záujem darovať nášmu OZ vecný prípadne finančný dar v rubrike OZ rodičov pri MŠ Príbovce máte na stiahnutie dokument Darovacia zmluva. 

—————

Ďakujeme

22.11.2013 10:55
Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte. Všetko je využité pre spokojnosť našich detí.

—————


Ďakujeme

Máme radi rozprávkové knižky :)

22.11.2016 18:23
Ďakujem mamine Radky Môcovej za rozprávkové knihy, ktoré vanovala do našej Materskej školy.

—————

Hráme sa, hráme :)

27.03.2016 11:11
Ďakujeme mamine Radky Môcovej za krásne autá a iné hračky.

—————

Výtvarný materiál

27.03.2016 11:05
Ďakujeme mamine Katky a Šarlotky Bombicovej za rôzny výtvarný materiál, ktorý v priebehu školského roku s radosťou využívame na tvorenie výtvarných prác.

—————

Nové obrusy

31.05.2015 21:35
Ďakujeme rodine Marka Mareka za ďalšie krásne nové obrusy.

—————

Korbáče pre šibačov

08.04.2015 22:00
Ďakujeme oteckovi Karolínky Černekovej za vlastnoručne upletené korbáče pre našich šibačov.

—————

Veľkonočné ozdoby

10.03.2015 20:51
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za veľkonočné dekorácie a ozdôbky na pracovnú výchovu.

—————

Hračky

10.03.2015 20:50
Ďakujeme rodine Vikinky Garlíkovej za hračky.

—————

Príbehy o dopravných značkách

05.01.2015 17:45
Ďakujeme pani Gabike Matejčíkovej za krásnu knižku ako darček deťom MŠ pri príležitosti otvorenia dopravného ihriska.

—————

Vianočný stromček

11.12.2014 20:34
Ďakujeme rodine Katky a Šarlotky Bombicovej za krásne ozdoby na Vianočné stromčeky.

—————

Kreslíme, tvoríme

03.12.2014 21:55
Ďakujeme rodine Marka Mareka za papiere na kreslenie.

—————